گندم را که خریدیم( گندم با پوست) با سلام و صلوات و بسم الله گفتن آن را در ظرفی ریخته و با چند آب آن را می شوییم. و بعد در همان ظرف آب روی گند ریخته تا 2-3 بند انگشت آب روی گندم بیایدو 2 تا 3 روز این گندم در آب و در آشپرخانه باشد و در جای گرم. بعد از 2 تا 3 روز گندم نوک سفید زده. حالا گندم را در یک آبکش خالی کرده و یک پارچه خیس رویش می کشیم این هم برای 2-3 روز در جای گرم و هر روز هم آب رویش می ریزیم و آبکش هم با گندم داخلش تکان می دهیم تا گندم ها زیر و رو شوند( البته نه با دست با نکان دادن خود آبکش مثل برنج که در آبکش تکان می دهیم)و باید دائماً رویش خیس باشد. حالا گندم ما نوک زده و ریشه هم داده. حالا در ظرفی که می خواهیم گندم را سبز کنیم. گندم را در آن می ریزیم و پهن می کنی و پارچه خیس رویش می اندازیم وروی پارچه هم اسپری آب می زنیم هر روز. بعد از 2 تا 3 روز این پارچه هم برداشته چون گندم در این مرحله ساقه نقره ای پیدا کرده و دیگر خودش سبز می شود و بلند می شود. الهی به سلامتی و خوشی و شادی – مبارک باشد