عدس و ماش را در ظرفی ریخته اول می شوییم آن را و سپس در همان ظرف آب رویش ریخته و می گذاریم در آب خیس بخورد برای 3-4 روز و روزی یکبار هم آبش را عوض می کنیم. بعد از 3-4 روز عدس را داخل یک کیسه پارچه ای کرده و در یک آبکش می گذاریم و دائم هم آن را خیس کرده برای 5-4 روز تا ریشه بزند. بعد از ریشه زدن آن را در ظرفی که می خواهیم سبز کنیم پهن می کنیم تا سبز شود( جای گرم باشد) بر روی آن هم اسپری آب می پاشیم تا رویش خشک نشود